Sądecczyzna – prezentacja walorów gospodarczych w BerliniePiątek, 06 marca 2015

W dniach 13-15 października 2008 r. w Berlinie odbyło się forum gospodarcze. Miało ono charakter imprez promujących Sądecczyznę z jej potencjałem turystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału produ-kcyjnego i usługowego przedsiębiorstw z tego regionu. Spotkanie w Ber-linie odbywało się z inicjatywy i po-mysłu Posła  na Sejm  RP Wiesława Janczyka. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta No-wego Sącza Pan Ryszard Nowak, który osobiście uczestniczył w spotkaniach, oraz imprezach promujących południowo - wschodni subregion Mało-polski w tym szczególnie miasto Nowy Sącz. W organizacji pomogli również Pan Ambasador RP w Berlinie – dr Marek Prawda oraz Pan dr Zbigniew Kostecki – Kierownik, Radca Wydziału Ekonomicznego Ambasady.

  Podczas pierwszego dnia odbyły się spotkania robocze w siedzibie Ambasady RP w Berlinie. Natomiast w drugim dniu miała miej-sce prezentacja miasta Nowego Sącza w prestiżowej siedzibie Haus der Commerzbank w Berlinie, mieszczącej się tuż obok Bramy Brandenburskiej (Pariser Platz 1).
W trzecim dniu wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowaną możliwość zwiedzania osobliwości Berlina i wejście do Reichstagu. Celem spotkania zorganizowanego w Niemczech była promocja Sądecczyzny, w tym Nowego Sącza oraz umożliwienie uczestnikom: administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcom nawiązania współpracy i kontaktów handlowych z partnerami niemiec-kimi, jak również wzmocnienie już istniejących kontaktów w spotkaniach typu face to face.

 W spotkaniu udział wzięli posłowie, dyplomaci, przedstawiciele administracji rządowej, powiatowej i samorządowej, przedsiębiorcy, dziennikarze ze strony polskiej i niemieckiej.

  Prowadzącym imprezę był Zbigniew Kostecki – kierownik, radca Wydziału Ekonomicznego Commerzbank, który w znacznej mie-rze umożliwił zorganizowanie imprezy w Berlinie.

Poseł Wiesław Janczyk, jako inicjator, patron honorowy  współorganizator spotkania przedsiębiorców, w swoim wystąpieniu przy-bliżył uczestnikom  warunki dotyczące możliwości prowadzenia wymiany gospodarczej i usług. Przedstawił sytuację otoczenia
z uwzględnieniem informacji dotyczącej zapowiedzi wprowadzenia wspólnej waluty Euro w naszym kraju, spodziewanych skutków światowego kryzysu finansowego na gospodarkę w Polsce i w regionie, a także na polski sektor bankowy.

 Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprezentował Nowy Sącz, jak również przewodniczył dyskusji o Nowym Sączu
i jego walorach. Obecność Prezydenta jak i przedstawicieli Nowego Sącza w imprezie o randze międzynarodowej była świetną okazją, do zaprezentowania dorobku i osiągnięć Nowego Sącza jak i wymiany doświadczeń. Dzięki takim wydarzeniom można skutecznie promować Miasto, wzmacniając jego wizerunek na arenie międzynarodowej, a przez to zwiększyć zainteresowanie samym miastem i jego bogactwem oraz mieszkańcami reprezentującymi różne grupy społeczne.

Warto pamiętać, że Niemcy są największym partnerem w handlu zagranicznym Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyły się udo-stępnione materiały promocyjne – informacyjne o Nowym Sączu, które zaciekawiły uczestników spotkania Ponadto ciekawym ele-mentem forum gospodarczego były prezentacje gospodarcze przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza, jaki i Małopolski połączone
z degustacją produktów regionalnych. W Berlinie prezentowali się: Zakłady Mięsne Wiesław Leśniaka, WUTAMPOL, Stępień  RTV AGD, POPRAD KODA i SURPAP S.C, PHU Jarecki. W czasie przyjęcia w siedzibie Commerzbanku wszyscy zgromadzeni mogli delektować się wędlinami, produkowanymi w Zakładach Mięsnych Wiesław Leśniak, zakąskami serowymi z firmy „Pławecki” z Laskowej. Zaś wystawę chleba zorganizował właściciel nowosądeckiej piekarni „Danek”, Andrzej Danek. Przygotowana szczegó-łowa informacja w wersji elektronicznej o firmach została umieszczona na stronach ekonomicznych naszej ambasady, oraz rozesłana do niemieckich izb gospodarczych, stowarzyszeń i handlowych poszukujących kontaktów międzynarodowych, działających w obsza-rze eksport – import.

     Po stronie niemieckiej zaproszono ponad 100 osób. W Forum oraz innych imprezach towarzyszących uczestniczyło 64 przed-stawicieli jednostek dyplomatycznych, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji. Warto również wskazać na obecność w cza-sie forum pięciu wydawnictw polonijnych z Berlina, np. Akcenty. Ślad promocji miasta będzie widoczny w postaci oczekiwania na informacje o naszym regionie i działaniach Nowego Sącza. (BP) „Gazeta Limanowska” Nr 10/2008 r.