W nowej roli posłaPiątek, 06 marca 2015

Po wielu latach wykonywania różnych obowiązków zawodowych został Pan Posłem RP. Jak Pan znajduje się w nowej roli!

Sprawowanie mandatu posła to poważne wyzwanie. Przez ostatnie lata dużo też pracowałem społecznie. Zawodowo zarządzałem oddziałem banku i dużymi firmami takimi jak ZEW Niedzica S.A.  i REMAG S.A. w Katowicach. Te zajęcia wymagały ode mnie dużej sprawności organizacyjnej i autodyscypliny w zarządzaniu swo-im czasem. Przez ostatnich kilkanaście lat, zdobyłem sporo do-świadczeń, które są uniwersalne i można je wykorzystywać w różnego rodzaju aktywności. W pracy sejmowej nowe przeżycia to
z pewnością poznawanie procesu tworzenia prawa i ustaw. Częścią tej pracy jest również nawiązywanie kontaktów i współudział
w tworzeniu komunikacji wójtów, burmistrzów z naszego okręgu z przedstawicielami władzy wykonawczej państwa w celu uspra-wniania przepływu informacji i likwidowania barier w realizacji inwe-stycji i zadań samorządu.

- Co zaskoczyło Pana najbardziej w pracy posła?

Chyba to, że poseł funkcjonuje niejako równolegle w dwóch sferach. W pierwszej sferze jest komunikacja z mieszkańcami w okręgu wyborczym, przedstawicielami różnych środowisk, organizacji, związkami, wreszcie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakre-sie ich bieżącej pracy i potrzeb.
W sferze drugiej znajduje się cała masa spraw, którymi poseł zajmuje się: w komisjach, na sali sejmowej i biorąc aktywny udział
w pracach klubu poselskiego. Obie sfery przenikają się ze sobą, ale ocena pracy posła w klubie i na forum sejmowym jest dokony-wana z pominięciem jego aktywności w regionie
i odwrotnie. Uczestnicy wielu spotkań w regionie dokonują oceny pracy posła z pominięciem ogromnego nakładu sił jaki trzeba wło-żyć w budowanie pozycji osobistej w ramach grupy posłów należących do tej samej opcji politycznej.

- Z jakich dotychczasowych osiągnięć jest Pan najbardziej zadowolony?

Tuż przed wakacjami z ramienia Klubu PiS prowadziłem trzy ustawy biorąc za to pełną odpowiedzialność. Dotyczyły one rynku ka-pitałowego w Polsce. Nadmienię tylko, że dokumenty te wraz z uzasadnieniem to około 500 poprawek rządowych i implementujących prawo UE, które zawarte zostały na czterech tysiącach stron. Sam przygotowywałem ustawę zgłoszoną przez Klub PiS, a dotyczącą ograniczenia prowizji od wpłat i za zarządzanie naszymi pieniędzmi w otwartych funduszach emerytalnych gromadzonych przez wszystkich pracujących Polaków na przyszłe emerytury. Wiele satysfakcji daje mi praca w Komisji Finansów Publicznych. Jestem jednym z trzech posłów z całego województwa małopolskiego, którzy mogą brać czynny udział w jej pracach.

- Skończyły się wakacje. Czemu poświęci Pan najwięcej uwagi w nadchodzącym czasie? Którymi ustawami zamierza
się Pan zająć?

Po wakacjach w Sejmie ruszy praca nad ustawami dotyczącymi służby zdrowia, oraz systemem wypłat emerytur kapitałowych.
To bardzo ważne ustawy dla każdego Polaka. Oprócz tego czeka mnie niekończąca się ilość spotkań lokalnych i w ministerstwach rozdzielających środki na inwestycje infrastrukturalne w naszym regionie.

- Dziękuję panu za rozmowę i życzę powodzenia w dalszej pracy posła.

Rozmawiał: R.Sz. „Gazeta Limanowska 9/2008 r.