Z ławy poselskiejPiątek, 06 marca 2015

Wiesław Janczyk l. 43 - poseł na Sejm RP VI kadencji.

Pomimo krótkiego stażu poselskiego (został wybrany 21.10.2007 r.), zdążył już zaangażować się w wiele niezwykle ważnych inicjatyw i projektów. Jako jeden z 3 posłów Małopolskich pracuje w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w ten sposób ma znacznie większy wpływ na kierowanie środków inwestycyjnych do naszego regionu. Priorytet zdaniem Posła to poprawa i rozbu-dowa infrastruktury drogowej (droga krajowa a 28 obwodnica w Lima-nowej i Mszanie Dolnej, droga do Krakowa przez Rupniów - Rybie, i droga krajowa 75 Brzesko Muszynka). Zrealizowanie tych przedsięwzięć zwiększyłoby szanse mieszkańców naszego regio-nu na poszukiwanie pracy również poza najbliższym miejscem zamieszkania, ale w kraju a nie za granicą (w Krakowie lub na Śląsku) pozwoliłoby też na rozwój turystyki. Jeśli chodzi o sprawy infrastruktury turystycznej, to zdaniem parlamentarzysty istotnym czynnikiem jest budowa małych zbiorników retencyjnych, czy też inwestowanie środków publicznych w źródła termalne w Gminie Niedźwiedź. Ambitne założenia Wiesława Janczyka znajdują realne odbicie w działaniach na polu sejmowym, wystarczy sprawdzić
w internecie stenogramy wystąpień sejmowych i komisji. Poseł wystosował również liczne zapytania do Rządu, dotyczące oświaty, inwestycji drogowych, rolnictwa, budowy boisk sportowych, kolektorów słonecznych itp. Ważną sprawą regionu, nad którą poseł koncentrował się ostatnio była walka o utrzymanie zarządzania Szpitalem Powiatowym w kompetencji Rady Powiatu w Limanowej,
a nie województwa. Angażuje się w pomoc dla licznych osób odwiedzających biuro poselskie w indywidualnych trudnych sprawach. Poseł utrzymuje częste bezpośrednie kontakty z mieszkańcami regionu, czego potwierdzeniem jest jego uczestnictwo w wielu spotka-niach, na które otrzymuje zaproszenia. Dbając o sprawy regionu i mając na względzie potrzebę poprawy bytu mieszkańców, bierze udział w Sesjach Rad Gmin, Powiatów, spotkaniach z mieszkańcami w sołectwach, spotkaniach z przedstawicielami izb gospodar-czych, związków zawodowych, branżowych i panelach dyskusyjnych na tematy dotyczące naszego regionu. Takie bezpośrednie kon-takty pozwalają najlepiej poznać potrzeby mieszkańców. Jako członek Podkomisji ds. instytucji finansowych w Sejmie i wspomnianej na początku Komisji Finansów Publicznych prowadzi z ramienia Klubu PiS w Sejmie ustawę „o obrocie instrumentami finansowymi”, wniósł wiele poprawek do ustawy budżetowej na rok 2008. Jest przeciwnikiem prywatyzacji szpitali, Sprzedaży Firm Państwowych, Wprowadzenia czesnego za naukę i dodatkowych zdrowotnych ubezpieczeń indywidualnych.

O sumiennym wypełnianiu swojej funkcji przez tego polityka, innych, nie wymienionych w tej krótkiej prezentacji wystąpieniach, zapytaniach i interpelacjach sejmowych znajdą Państwo informacje na stronie internetowej Wiesława Janczyka – www.janczyk.pl . Poseł zaprasza do kontaktu w biurze Poselskim adres Limanowa, ul Wąska 2. (Gorczańskie Wieści)