Na rzecz regionuPiątek, 06 marca 2015

W jaki sposób zamierzają działać w Sejmie na rzecz swojej Małej Ojczyzny? Zapytaliśmy posłów VI kadencji Wiesława Janczyka (PiS) oraz Bronisława Dutkę (PSL), ludzi Powiatu Limanowskiego przy Wiejskiej.

WIESŁAW JANCZYK ur. 1964 r., zawód: nauczyciel, staż poselski: brak, wybrany z listy Prawa t Sprawiedliwości, okręg wyborczy: 14 Nowy Sącz, liczba głosów: 10696, klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

- Czego najbardziej brakuje – infrastruktura drogowa? Turystyczna? Więcej inicjatyw kulturalnych? – Powiatowi Lima-nowskiemu? 

Chciałbym wziąć także udział w pracach nad uregulowaniem zasad dotyczących naszych emerytur. Ciągle jestem prze-konany, że płacimy zbyt wysokie prowizje na początku każdej comiesięcznej wpłaty za zarządzanie naszymi oszczędno-ściami na emeryturę.

Dla Powiatu Limanowskiego najistotniejsze jest szybkie poprawienie infrastruktury drogowej: tego przy lawinowo rosnącej liczbie pojazdów wszyscy oczekują najbardziej. Obwodnica Limanowej i Mszany Dolnej, łatwy szybki dojazd do Krakowa i to zarówno drogą przez Rupniów, Rybie, Łapanów i Gdów, jak również przez Mszanę Dolną daje gwarancję na rywalizowanie o lepszą pracę w Kra-kowie, a także w aglomeracji Śląskiej. Ideałem byłoby wybudowanie linii kolejowej z Limanowej do Krakowa przez Piekiełko - plan ambitny, ale wciąż realny. Infrastrukturę turystyczną wspaniale uzupełniłyby małe zbiorniki retencyjne. Można wybudować je pod wa-runkiem zmodyfikowania finansowania zarówno z uwzględnieniem zadań RZGW dotyczących prowadzenia gospodarki wodnej, jak
i również produkcji energii odnawialnej z naturalnego przepływu wody. Niewątpliwie trzeba szybko odpowiedzieć na pytanie o szansę inwestowania pieniędzy publicznych w źródła termalne w Gminie Niedźwiedź - to uczyniłoby nasz Powiat bardzo atrakcyjnym tury-stycznie. Równolegle trzeba prowadzić odpowiedzialnie gospodarkę odpadami, ich składowaniem i dbać o środowisko poprzez budo-wę nowych kolektorów i oczyszczalni ścieków.
- Na ile poseł na Sejm realnie może wpływać na ważne z lokalnego punktu widzenia, ale niekoniecznie już centralnego, inicjatywy, inwestycje?

Bardzo trafne pytanie. Sam je sobie stawiam najczęściej. Właśnie wracam ze spotkania w Sejmiku Małopolskim z marszałkiem Na-warą. Na jego zaproszenie większość Posłów z woj. Małopolskiego debatowała na temat inwestycji wpisanych do budżetu państwa na rok 2008. Jak zawsze mamy kłopot, żeby akcentować tam nasze potrzeby. Kraków ma swoje uzasadnione oczekiwania, w tej dy-skusji powiat limanowski nie był w centrum uwagi. Poprosiłem o zestawienie priorytetowych i najlepiej na dzisiaj przygotowanych projektów znajdujących się w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby poszukać tematów, które trzeba pilnować dla dobra naszego powiatu: mam tu na myśli inwestycje na drogach krajowych 28 i 75 w zakresie modernizacji i przebudowy. Warto uczciwie dodać, że na liście projektów z Małopolski zawartych w programach operacyjnych znajdujemy w priorytecie III "Zarządzanie zasoba-mi i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska", na liście rezerwowej "Budowę zbiornika w Młynnem" i "Poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz stanu technicznego obiektów w zlewni Łososiny". To jest punkt wyjścia jaki znajduję na dziś w formal-nych dokumentach na temat Limanowej i okolicy. Posłowie, radni Sejmiku Małopolskiego i wszyscy samorządowcy muszą współpra-cować, aby uzyskać efekty widoczne gołym okiem dla mieszkańca. Mój realny wpływ na kierunki wydatków budżetu, staram się sku-tecznie wzmocnić poprzez udział w pracach Komisji Finansów Publicznych. Oprócz wielkich zadań inwestycyjnych, w najbliższych latach wpłynie do Polski duża ilość środków na różne projekty, które będą realizować przedsiębiorcy, samorządy i osoby fizyczne. Działania te będą miały nie mniejsze znaczenie niż duże centralne projekty. Nie zapominajmy o tym.
 
- Jakie konkretnie regionalne działania (inicjatywy, inwestycje) będą Panowie Posłowie starali się promować, wspierać, przeprowadzać przez legislacyjne ścieżki w Sejmie?
Zdaniem władz Sejmiku Małopolskiego, zmian i nowych rozwiązań legislacyjnych wymagają Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Ustawa o finansach publicznych, Prawo Górskie, Osobiście chciałbym wziąć także udział w pracach nad uregulowaniem zasad dotyczących naszych emerytur. Ciągle jestem przekonany, że płacimy zbyt wysokie prowizje na wpłaty za zarządzanie naszymi oszczędnościami na emeryturę. Prowizje te są zupełnie nieadekwatne do stopy inflacji i powodują, że środki na emerytury są znikome. Pomimo, że oszczędzamy i wpłacamy te pieniądze przez lata, na naszych kontach są bardzo małe kwoty.
Nie należy zapominać o trwającej niedawno dyskusji, czy te pieniądze są dziedziczne czy nie. To wymaga społecznej dyskusji i jasne-go uregulowania. Tym chciałbym się zająć, bo to jest ważne dla każdego mieszkańca i obywatela. (...)
Rozmawiał: Krzysztof Maćkowski ( Kurier Limanowski, nr 1, styczeń 2008 r.) w zacytowanej części artykułu przytoczono jedynie wypowiedź Posła RP Wiesława Janczyka)